Ceren Özdemir Sanat Fonu

Ceren Özdemir Sanat Fonu

GÜZEL ORDU KÜLTÜR SANAT VAKFI
CEREN ÖZDEMİR SANAT BURSU YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam

Madde-1

Bu yönetmeliğin amacı Güzel Ordu Kültür Sanat Vakfı’nın kuruluş amaçları doğrultusunda Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi ile Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğrenim gören başarılı ve maddi olanakları yetersiz öğrencilere verilecek burslara ilişkin adaylık başvuru, değerlendirme, adaylığa kabul ve devam ilkelerini düzenlemektir.
Tanımlar

Madde-2

Bu yönetmelikte geçen;
Vakıf: Güzel Ordu Kültür Sanat Vakfı’nı
Fon: Ceren Özdemir Sanat Fonu’nu,
Fon Yönetim Takımı: Ceren Özdemir Sanat Fonu Yönetim Kurulu'nu,
Bursiyer: Burs başvurusu yaparak burs almaya hak kazanan kişiyi,
Dayanak

Madde-3

Vakıf senedinin 4. Maddesinin 4.8 maddesinde yer alan ‘’ öğrencilere ayni veya nakdi, karşılıklı veya karşılıksız, yurtiçinde ve yurtdışında yardımlar yapmak ‘’, maddesi esas alınmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Bursun Adı

Madde-4

Vakıf tarafından bursiyerlere verilecek olan karşılıksız bursun adı ‘’Ceren Özdemir Sanat Bursu’’ dur.
Kimler Başvurabilir

Madde-5

Ceren Özdemir Sanat Bursu’na; Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi ve Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi kız öğrencileri başvurabilir.
Adaylarda Yaş Sınırı

Madde-6

Ceren Özdemir Sanat Bursu’na başvuru tarihinde adayların; lisans eğitimi düzeyinde 24 yaşından büyük olmamaları gerekir.
Adaylarda Aranacak Koşullar

Madde-7

Ceren Özdemir Sanat Bursu’ndan yararlanmak isteyen öğrenciler aşağıdaki şartları sağlamak zorundadır;
a) Başvuran adayın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması.
b) Başvuran adayın maddi olanaklarının yetersiz olması. (Bunun için her aday, ailesinin ve kendisinin gelir durumunu tam olarak belgelendirmelidir.)
c) Başvuran adayın Adli sicil kaydının bulunmaması.
d) Başvuran adayın her yıl sonu ders not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.50 olması.

Madde-8

Ceren Özdemir Sanat Bursu Burs Yönetim takımı
Vakıf Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Kontenjanların Tespiti ve Duyurulması

Madde-9

Yıllık kontenjan miktarı, bursların türleri, sayısı ve ödenek miktarları Ceren Özdemir Sanat Fonu bütçesinden bu iş için ayrılan ödeneğe uygun olarak Fon Yönetim Takımı tarafından kararlaştırılır. Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasından Vakfın vazgeçmesi durumunda, bursiyerler yönetmelik maddelerine dayanarak herhangi bir hak talep edemezler.
Bursun Süresi

Madde-10

Ceren Özdemir Sanat Bursu genel ilke olarak Kasım ayından başlamak üzere 8 ay süre ile verilir. Vakıf bütçesinde olağandışı bir durum olmadığı sürece, bu yönetmelik maddelerine göre başarısı saptanan, bunu belgeleyen öğrencinin her sene başvurusunun alınmasına gerek olmaksızın mezun olana kadar bursunun devam ettirilmesi esastır.

Yatay veya dikey geçiş ile başka bir üniversiteye geçen öğrencinin bursu, şartları devam etmesi halinde devam eder. Yönetim Kurulu burs süresinde değişiklik yapmaya yetkilidir.
Burs Miktarı

Madde-11

Ceren Özdemir Sanat Bursu kapsamında burs almaya hak kazanan öğrencilere verilecek burs miktarı her yıl sanat bursu Burs Yönetim Takımı tarafından belirlenir.
Başvuru

Madde-12
Ceren Özdemir Sanat Bursuna başvurular her sene 15 Eylül / 15 Ekim tarihleri arasında yapılır. Bu aşamada yalnızca Başvuru Formu'nu Vakfın resmi web sayfasından (www.gosanatfonu.org) online olarak doldurmak yeterlidir. Burs için yapılan tüm başvurular ilan edilen son başvuru tarihi esas alınarak değerlendirmeye alınır.
Burs Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

Madde-13

1- Değerlendirme aşamasında, kendilerine olumlu dönüş yapılan adaylar, belgeleri derneğin web sayfası üzerinden veya elden eksiksiz olarak Vakfın Burs Yönetim Takımına sunmak zorundadır. Geç gelen ve eksik evraklı dosyalar kesinlikle değerlendirilmeye alınmayacaktır.
İstenen belgeler;
a) Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
b) Adli sicil belgesi (Yükseköğretim için)
c) Okulundan alacağı öğrenci olduğuna dair belge,
d) Vakfa hitaben kendini anlatan bir mektup,
e) Başarı durum belgeleri:
Yüksek öğretime yeni başlayan adayların, orta öğretim diploma belgesi ve ÖSYM sonuç belgesi,
Yükseköğretim ara sınıf adayları için başarı belgesi olarak tamamlanan son ders yılı veya yarı yıl itibariyle aldığı notları, bütün derslerin genel not ortalamasını gösteren belgeler (transkript)
f) Anne ve babasının maaş bordrolarının fotokopisi;
Emeklilerden emekli cüzdanı fotokopisi ve/veya maaş ödemelerini gösteren banka dekontları
g) Varsa kira sözleşme fotokopisi (hem aile, hem de öğrenci ailesinden ayrı kalıyorsa oturduğu yerin/yurdun kira sözleşmesi) fotokopisi,
i) Bir adet vesikalık fotoğraf,
j) Madde-16'da konu edilen "Sosyal Yükümlülük Belgesi",
k) Madde-18'nin sonunda konu edilen "Taahhütname",
l) Kişisel verilerin korunması hakkındaki muvafakatname,
m) Gerekli görülmesi durumunda, Vakıf tarafından istenebilecek diğer belgeler.
2- Bir üst fıkrada bahsi geçen "j", "k" ve "l" maddelerinde istenen ıslak imzalı belgeler, adayın burs başvuru koşullarını sağlaması sonrasında burs almaya hak kazananlar asıl listesinde adı açıklananlar tarafından tamamlanacak, herhangi bir koşulu yerine getirmeyen bursiyerin yerine yedek listeden hak kazananlar getirilecektir.
Adayların Seçilmesi

Madde-14

Ceren Özdemir Sanat Bursu’nun verilmesinde öğrencinin başarı ve maddi durumu göz önüne alınır. Değerlendirme aşamasında aday öğrencilerle en az bir kere (yüz yüze/online/telefon) görüşme yapılır. Burs Kurulu, adayların adlarını soyadlarını ve başarı derecelerini sırasıyla gösteren burs başvuru cetvelini ve her adayın belgelerini dosya haline getirip, değerlendirmeleri ile birlikte rapor halinde Fon Yönetim Kurulu'na sunar.
Bursun Verilmesi

Madde-15

Öğrenciye bursun verilmesi Fon Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Fon Yönetim Kurulu başvuran adayların durumlarını Burs Kurulu'nun tutanaklarına dayalı olarak inceler; gerekli görürse ek bilgi ve belgeleri ister, gerekirse sözlü görüşme yapar ve kararı verir.
Karar sonrası burs almaya hak kazananlara bildirimde bulunulur.
Sosyal Yükümlülük

Madde-16

Vakıftan burs almış olanlar, kendisini Vakıf ailesinin bir bireyi olarak görür ve Vakfın gelişmesine, tanıtımına katkıda bulunmayı, hayata atıldıktan sonra kendisi gibi başka öğrencilere olanakları ölçüsünde maddi destek sağlamayı görev bilir; bu vicdani bir sorumluluktur ve buna dair "Sosyal Yükümlülük Belgesi"ni evraklarıyla birlikte doldurarak imzalar.
Bursiyerler burs aldıkları süre boyunca ve bursun bitiminden sonra Vakıf ile bağlarını koparmama ve iletişimin sağlıklı yürütülebilmesi için adres, telefon, e-posta, iş yeri bilgi ve değişikliklerini zamanında bildirmelidir.
Bursun Ödenmesi

Madde-17

Burs tutarlarını ve yıllık artış oranlarını Burs Yönetim Takımı’nın önerisiyle Vakıf Yönetim Kurulu belirler. Vakıf, seçilen öğrencilerin aylık burslarını Kasım ayından itibaren banka hesaplarına havale eder.
Bursun Devam Koşulları ve Kesilmesi

Madde-18

Aşağıda yer alan koşullardan herhangi birinin gerçekleşmesi halinde öğrenci burs hakkını kaybeder.
a) Öğrencinin yıl sonu akademik başarı ortalamasının, 4.00 not üzerinden 2.50; 100 üzerinden ise 70 altında olması.
b) Alt sınıftan başarısız dersi olması. (Bu durumda bursun devamı, Burs Yönetim takımı tarafından değerlendirilir.)
c) Öğrencinin özürsüz olarak ve bilgi vermeden 10 (on) gün ve üstü süreyi kapsayacak şekilde okuldan ayrılması veya okulu terk etmesi.
d) Öğrencinin herhangi bir suç dolayısıyla mahkum olması.
f) Öğrencinin Disiplin Yönetmeliği'nde yer alan okuldan ilişik kesme cezası alması.
g) Öğrenci ve/veya veli/vasisinin başvuru formunda sunmuş olduğu bilgilerin gerçeğe aykırı olduğunun saptanması.
h) Burs almakta olan öğrencilerin, tamamladıkları yıla ait not döküm belgesi ile bir üst sınıfa geçtiğini gösterir öğrenci belgesini Eylül ayının sonuna kadar Vakıf Burs Yönetim takımına ulaştırmaması.
Öğrencinin durumu ile ilgili bilgilerin eksik ve yanlış olarak verildiği Vakıf tarafından yapılan araştırma sonucunda kesin olarak saptanması halinde burs kesilir. O tarihe kadar yapılan ödemeler ve burs kapsamında yapılan tüm harcamalar işlenmiş yasal faizi ile birlikte geri istenir.
Burs’a hak kazanan her öğrenci, bu konuyla ilgili olan taahhütnameyi imzalar.
Burs Alan Öğrencinin İzlenmesi

Madde-19

Karşılıksız burs alan öğrencinin öğrenim durumu, Burs Yönetim Takımı ve görevlendirilecek kişiler tarafından sürekli izlenir ve her
öğrenci için bir dosya tutulur. Bu dosyalarda öğrencinin başarı ve genel durumu yer alır.
Eğitim Boyu ve Sonrası Etkinlikler

Madde-20

Vakfın burslularının, eğitimleri boyunca veya sonrasında Vakıf tarafından düzenlenecek burs ve ödül dağıtım törenleri ile sosyal, kültürel ve bilimsel etkinliklere katılımları beklenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler

Madde-21

Verilecek her türlü burs, sayısı ve para olarak miktarı, Burs Yönetim takımının önerisiyle Vakıf Yönetim Kurulu tarafından bütçede bu iş için ayrılan ödenek göz önüne alınarak saptanır. Yönetim Kurulu, bu iş için gerektiğinde bütçenin diğer kalemlerinden aktarma yapabilir.
İdarî Hükümler
Yürürlük

Madde-22

Bu Yönetmelik, Vakıf Yönetim Kurulunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde-23
Bu Yönetmelik hükümlerini, Yönetim Kurulu yürütür.