Ceren Özdemir Sanat Fonu

Ceren Özdemir Sanat Fonu

CEREN ÖZDEMİR SANAT FONU YÖNETMELİĞİ1.BÖLÜM (Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar)

AMAÇ VE KAPSAM

MADDE 1

Bu yönetmeliğin amacı, konservatuarların ve üniversitelerin ilgili bölümlerinde sanat eğitimi gören öğrencilerin eğitimlerine destek olacak burslar vermek, yurt içi ve yurt dışı etkinliklere, yarışmalara katılma çağrısı alan ihtiyaç sahibi öğrencilerin giderlerine destek olmak, Ceren Özdemir Sanat Fonunun gelirleri, giderleri, yönetimi, denetimi ve fonla ilgili diğer hususları düzenlemektir.

DAYANAK

MADDE 2

Bu yönetmelik Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği Tüzüğünün 2. Maddesinde yer alan dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri başlığında yer alan maddelere dayanılarak düzenlenmiştir.

TANIMLAR

MADDE 3

Bu yönetmelikte geçen;
3.1- Dernek: Güzel Ordu Kültür Sanat Derneğini,
3.2- Kurul: Fon Yönetim Kurulunu,
3.3- Sekreter: Fon Sekreterini,

İKİNCİ BÖLÜM

FON YÖNETİM KURULU VE FON SEKRETERLİĞİ

MADDE 4

Fon Hizmetleri, bu Yönetmelik hükümlerine göre Fon Yönetim Kurulu ve Fon Sekreterliği tarafından yürütülür.

YÖNETİM KURULU

MADDE 5

Fon Yönetim Kurulu, fonun en üst karar ve yönetim organı olup 15 kişiden oluşur. Bu kişilerin dördü (4) dernek kurucu üyelerinden ya da dernek yönetim kurulu içinden onbiri (11) dışardan olmak üzere dernek yönetim kurulu tarafından atanır. Bu üyeler kendi aralarından bir başkan seçerler. Başkan yokluğunda kendisine vekalet edecek üyeyi önceden belirler. Başkanlık ve üyelik süresi dernek yönetim kurulunun görev süresinin bitmesi ile sona erer. Kurul ayda bir kez ve / veya başkanın gerekli gördüğü durumlarda fon sekreterinin çağrısıyla da toplanır. Kararlar çoğunlukla alınır. Oyların eşitliği durumunda başkanın bulunduğu taraf üstün sayılır.

KURULUN GÖREVLERİ

MADDE 6

Kurul bu yönetmelik hükümleri çerçevesinde Fonun amacına uygun kullanılmasını sağlar, plan ve proğramlar yapar, bütçesini onaylar, ilkeleri belirler ve harcamalara ilişkin kararlar alır.

FON SEKRETERLİĞİ

MADDE 7

Derneğin Genel Saymanı fon sekreteri olarak Dernek Yönetim Kurulu tarafından atanır. Fon sekreteri fon yönetimi tarafından alınacak kararları karar defterine kaydeder. Alınan kararların yerine getirilmesi için gerekli çalışmaları organize eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

FONUN FAALİYET ALANLARI, KAYNAKLARI, GİDERLERİ, BÜTÇESİ, HESAP YILI, DENETİM VE YÜRÜRLÜK

Fonun Faaliyet Alanları

MADDE 8

Fonun amacına yönelik faaliyet alanları şunlardır;
8.1- Üniversitelerin ilgili bölümlerinde ve konservatuarlarda sanat eğitimi gören maddi durumu yetersiz öğrencilere maddi ve ayni destek sağlamak,

Fonun Kaynakları

MADDE 9

Fonun kaynakları şunlardır;
9.1- Dernek gelirlerinden fona aktarılacak paylar
9.2- Fona yapılacak bağışlar
9.3- Geliri fona aktarılmak üzere yapılacak etkinlik gelirleri
9.4- Geliri fona aktarılmak üzere düzenlenecek kampanya gelirleri

Fonun Giderleri

MADDE 10

Fonun giderleri şunlardır;
10.1- Fonun tanıtımı için yapılacak giderler,
10.2- Diğer giderler

Fon Bütçesi

MADDE 11

Fon bütçesi Fon sekreteri tarafından hazırlanır. Fon yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

Fon Paraları

MADDE 12

Fon paraları derneğin açtırmış olduğu fon hesabına yatırılır. Ödemeler fon yönetim kurulu kararı doğrultusunda fon sekreterinin dernek yönetimine verdiği ödeme listesi doğrultusunda Başkanının onayı ile fon hesabından yapılır.

Hesap Yılı

MADDE 13

Fonun hesap yılı takvim yılıdır. Fonun bilançosu takvim yılını takip eden 1 ay içinde hazırlanır.

Hesapların Denetim

MADDE 14

Fon ile ilgili tüm denetimler Derneğin Denetim Kurulu tarafından yapılır.

Yürürlük

MADDE 15

Bu yönetmelik Dernek Yönetim Kurulu onayından sonra yürürlüğe girer.