Ceren Özdemir Sanat Bursu

Ceren Özdemir Sanat Bursu

GÜZEL ORDU KÜLTÜR SANAT DERNEĞİ

CEREN ÖZDEMİR SANAT BURSU YÖNETMELİĞİBİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam

Madde-1

Bu yönetmeliğin amacı Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği’nin kuruluş amaçları doğrultusunda Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi ile Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğrenim gören başarılı ve maddi olanakları yetersiz öğrencilere verilecek burslara ilişkin adaylık başvuru, değerlendirme, adaylığa kabul ve devam ilkelerini düzenlemektir.

Tanımlar

Madde-2

Bu yönetmelikte geçen;
Dernek: Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği'ni,
Fon: Ceren Özdemir Sanat Fonu’nu,
Fon Yönetim Kurulu: Ceren Özdemir Sanat Fonu Yönetim Kurulu'nu,
Bursiyer: Burs başvurusu yaparak burs almaya hak kazanan kişiyi,
Burs Kurulu: Yönetim Kurulu'nun Derneği temsilen kendi üyeleri ve/veya haricen belirleyeceği temsilcilerden oluşan kurulu ifade eder.

Dayanak

Madde-3

Dernek tüzüğünün amaçlar başlıklı 2.maddesinde yer alan ‘’ihtiyacı olan başarılı gençlerin eğitimlerine katkı sağlayacak burslar temin etmek’’ maddesi esas alınmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Bursun Adı

Madde-4

Dernek tarafından bursiyerlere verilecek olan karşılıksız bursun adı ‘’Ceren Özdemir Sanat Bursu’’ dur.

Kimler Başvurabilir

Madde-5

Ceren Özdemir Sanat Bursu’na; Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi ve Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi kız öğrencileri başvurabilir.

Adaylarda Yaş Sınırı

Madde-6

Ceren Özdemir Sanat Bursu’na başvuru tarihinde adayların; lisans eğitimi düzeyinde 24 yaşından büyük olmamaları gerekir.

Adaylarda Aranacak Koşullar

Madde-7

Ceren Özdemir Sanat Bursu’ndan yararlanmak isteyen öğrenciler aşağıdaki şartları sağlamak zorundadır;
a) Başvuran adayın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması.
b) Başvuran adayın maddi olanaklarının yetersiz olması. (Bunun için her aday, ailesinin ve kendisinin gelir durumunu tam olarak belgelendirmelidir.)
c) Başvuran adayın Adli sicil kaydının bulunmaması.
d) Başvuran adayın her yıl sonu ders not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.50 olması.

Burs Kurulunun Oluşturulması

Madde-8

Burs Kurulu, Yönetim Kurulu'nun derneği temsilen kendi üyelerinden veya haricen belirleyeceği kişilerden oluşur.Burs kurulu dernek başkanının önerisi yönetim kurulunun onayıyla oluşur ve görev süreleri dernek yönetim kurulunun görev süresinin bitmesiyle sona erer. Burs Kurulu, yeni başvuran ve bursları devam etmekte olan öğrencilerin durumunu gözden geçirir, tavsiye ve değerlendirmelerini bir rapor halinde, Kasım ayının ilk yarısında Fon Yönetim Kurulu'na sunar.

Burs Kurulu

Madde-9

Ceren Özdemir Sanat Bursu Burs Kurulu

Sanat Fonu Yönetimi tarafından belirlenir.

Kontenjanların Tespiti ve Duyurulması

Madde-10

Yıllık kontenjan miktarı, bursların türleri, sayısı ve ödenek miktarları Ceren Özdemir Sanat Fonu bütçesinden bu iş için ayrılan ödeneğe uygun olarak Fon Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır. Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasından derneğin vazgeçmesi durumunda, bursiyerler yönetmelik maddelerine dayanarak herhangi bir hak talep edemezler.

Bursun Süresi

Madde-11

Ceren Özdemir Sanat Bursu genel ilke olarak Ekim ayından başlamak üzere 8 ay süre ile verilir. Dernek bütçesinde olağandışı bir durum olmadığı sürece, bu yönetmelik maddelerine göre başarısı saptanan, bunu belgeleyen öğrencinin her sene başvurusunun alınmasına gerek olmaksızın mezun olana kadar bursunun devam ettirilmesi esastır.
Yatay veya dikey geçiş ile başka bir üniversiteye geçen öğrencinin bursu, şartları devam etmesi halinde devam eder. Yönetim Kurulu burs süresinde değişiklik yapmaya yetkilidir.

Burs Miktarı

Madde-12

Ceren Özdemir Sanat Bursu kapsamında burs almaya hak kazanan öğrencilere verilecek burs miktarı her yıl sanat fonu yönetimi tarafından belirlenir.

Başvuru

Madde-13

Ceren Özdemir Sanat Bursuna başvurular her sene Ekim ayı içerisinde yapılır. Bu aşamada yalnızca Başvuru Formu'nu derneğin resmi web sayfasından (www.gosanatfonu.org) online olarak doldurmak yeterlidir. Burs için yapılan tüm başvurular ilan edilen son başvuru tarihi esas alınarak değerlendirmeye alınır.

Burs Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

Madde-14

1- Değerlendirme aşamasında, kendilerine olumlu dönüş yapılan adaylar, belgeleri derneğin web sayfası üzerinden veya elden eksiksiz olarak derneğe sunmak zorundadır. Geç gelen ve eksik evraklı dosyalar kesinlikle değerlendirilmeye alınmayacaktır.

İstenen belgeler;
a) Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
b) Adli sicil belgesi (Yükseköğretim için)
c) Okulundan alacağı öğrenci olduğuna dair belge,
d) Derneğe hitaben kendini anlatan bir mektup,
e) Başarı durum belgeleri:
Yükseköğretime yeni başlayan adayların, ortaöğretim diploma belgesi ve ÖSYM sonuç belgesi,
Yükseköğretim ara sınıf adayları için başarı belgesi olarak tamamlanan son ders yılı veya yarıyıl itibariyle aldığı notları, bütün derslerin genel not ortalamasını gösteren belgeler (transkript)
f) Anne ve babasının maaş bordrolarının fotokopisi;
Emeklilerden emekli cüzdanı fotokopisi ve/veya maaş ödemelerini gösteren banka dekontları
g) Varsa kira sözleşme fotokopisi (hem aile, hem de öğrenci ailesinden ayrı kalıyorsa oturduğu yerin/yurdun kira sözleşmesi) fotokopisi,
i) Bir adet vesikalık fotoğraf,
j) Madde-17'te konu edilen "Sosyal Yükümlülük Belgesi",
k) Madde-19'nin sonunda konu edilen "Taahhütname",
l) Kişisel verilerin korunması hakkındaki muvafakatname,
m) Gerekli görülmesi durumunda, dernek tarafından istenebilecek diğer belgeler.
2- Bir üst fıkrada bahsi geçen "j", "k" ve "l" maddelerinde istenen ıslak imzalı belgeler, adayın burs başvuru koşullarını sağlaması sonrasında burs almaya hak kazananlar asil listesinde adı açıklananlar tarafından tamamlanacak, herhangi bir koşulu yerine getirmeyen bursiyerin yerine yedek listeden hak kazananlar getirilecektir.

Adayların Seçilmesi

Madde-15

Ceren Özdemir Sanat Bursu’nun verilmesinde öğrencinin başarı ve maddi durumu göz önüne alınır. Değerlendirme aşamasında aday öğrencilerle en az bir kere (yüz yüze/online/telefon) görüşme yapılır. Burs Kurulu, adayların adlarını soyadlarını ve başarı derecelerini sırasıyla gösteren burs başvuru cetvelini ve her adayın belgelerini dosya haline getirip, değerlendirmeleri ile birlikte rapor halinde Fon Yönetim Kurulu'na sunar.

Bursun Verilmesi

Madde-16

Öğrenciye bursun verilmesi Fon Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Fon Yönetim Kurulu başvuran adayların durumlarını Burs Kurulu'nun tutanaklarına dayalı olarak inceler; gerekli görürse ek bilgi ve belgeleri ister, gerekirse sözlü görüşme yapar ve kararı verir. Karar sonrası burs almaya hak kazananlara bildirimde bulunulur.

Sosyal Yükümlülük

Madde-17

Dernekten burs almış olanlar, kendisini dernek ailesinin bir bireyi olarak görür ve derneğin gelişmesine, tanıtımına katkıda bulunmayı, hayata atıldıktan sonra kendisi gibi başka öğrencilere olanakları ölçüsünde maddi destek sağlamayı görev bilir; bu vicdani bir sorumluluktur ve buna dair "Sosyal Yükümlülük Belgesi"ni evraklarıyla birlikte doldurarak imzalar.

Bursiyerler burs aldıkları süre boyunca ve bursun bitiminden sonra dernekle bağlarını koparmama ve iletişimin sağlıklı yürütülebilmesi için adres, telefon, e-posta, iş yeri bilgi ve değişikliklerini zamanında bildirmelidir.

Bursun Ödenmesi

Madde-18

Burs tutarlarını ve yıllık artış oranlarını Burs Kurulu’nun önerisiyle Dernek Yönetim Kurulu belirler. Dernek, seçilen öğrencilerin aylık burslarını ekim ayı esas alınarak, aralık ayından itibaren banka hesaplarına havale eder.

Bursun Devam Koşulları ve Kesilmesi

Madde-19

Aşağıda yer alan koşullardan herhangi birinin gerçekleşmesi halinde öğrenci burs hakkını kaybeder.

a) Öğrencinin yıl sonu akademik başarı ortalamasının, 4.00 not üzerinden 2.50; 100 üzerinden ise 70 altında olması.
b) Alt sınıftan başarısız dersi olması. (Bu durumda bursun devamı, burs kurulu tarafından değerlendirilir.)
c) Öğrencinin özürsüz olarak ve bilgi vermeden 10 (on) gün ve üstü süreyi kapsayacak şekilde okuldan ayrılması veya okulu terk etmesi.
d) Öğrencinin herhangi bir suç dolayısıyla mahkum olması.
f) Öğrencinin Disiplin Yönetmeliği'nde yer alan okuldan ilişik kesme cezası alması.
g) Öğrenci ve/veya veli/vasisinin başvuru formunda sunmuş olduğu bilgilerin gerçeğe aykırı olduğunun saptanması.
h) Burs almakta olan öğrencilerin, tamamladıkları yıla ait not döküm belgesi ile bir üst sınıfa geçtiğini gösterir öğrenci belgesini Eylül ayının sonuna kadar derneğe ulaştırmaması.
Öğrencinin durumu ile ilgili bilgilerin eksik ve yanlış olarak verildiği dernek tarafından yapılan araştırma sonucunda kesin olarak saptanması halinde burs kesilir. O tarihe kadar yapılan ödemeler ve burs kapsamında yapılan tüm harcamalar işlenmiş yasal faizi ile birlikte geri istenir. Bursa hak kazanan her öğrenci, bu konuyla ilgili olan taahhütnameyi imzalar.

Burs Alan Öğrencinin İzlenmesi

Madde-20

Karşılıksız burs alan öğrencinin öğrenim durumu, Burs Kurulu ve görevlendirilecek kişiler tarafından sürekli izlenir ve her
öğrenci için bir dosya tutulur. Bu dosyalarda öğrencinin başarı ve genel durumu yer alır.

Eğitim Boyu ve Sonrası Etkinlikler

Madde-21

Derneğin burslularının, eğitimleri boyunca veya sonrasında dernek tarafından düzenlenecek burs ve ödül dağıtım törenleri ile sosyal, kültürel ve bilimsel etkinliklere katılımları beklenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler

Madde-22

Verilecek her türlü burs, sayısı ve para olarak miktarı, Dernek Yönetim Kurulu tarafından bütçede bu iş için ayrılan ödenek göz önüne alınarak saptanır. Yönetim Kurulu, bu iş için gerektiğinde bütçenin diğer kalemlerinden aktarma yapabilir.

İdarî Hükümler

Yürürlük

Madde-23

Bu Yönetmelik, Dernek Yönetim Kurulunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde-24

Bu Yönetmelik hükümlerini, Yönetim Kurulu yürütür.